Różne

Ferie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

 

Ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
 
Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Termin wypoczynku zimowego 28.01.2019 r. - 06.02.2019 r.
 
Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

 

Załączniki - .zip

 

Szkolenie

 

 

Informacja

 

W dniu 24.12.2018 r. tj. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Sanniki będzie nieczynny.

 

Życzenia

 

 

Portal IRZ

 

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

 

W dniu 15. 11. 2018 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Miasta i Gminy Sanniki zostało przekazane wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Sprzęt został zakupiony z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB )

W ramach programu zakupiono następujące wyposażenie i urządzenia:

OSP w Sannikach:

1. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
2. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
3. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny,

OSP w Brzezi:

1. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
2. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
3. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny.
6. Detektor napięcia ,
7. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN,

OSP w Osmolinie:

1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).

Wartość zakupu to 37 201,00 zł, z tego dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości to 36 828,00 zł.

Wyposażenie OSP w nowoczesny, sprzęt pozwoli sprawnie niwelować skutki wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych oraz TSP, przebiegających przez gminę Sanniki dróg wojewódzkich nr 577 Łąck - Ruszki i nr 584 Sanniki – granica województwa. Zakup sprzętu w znacznym stopniu poprawi stan przygotowania operacyjnego jednostki w zakresie działań operacyjno – technicznych oraz pozwoli niwelować i likwidować skutki przestępstw (w tym niejednokrotnie wypadków komunikacyjnych będących wynikiem przestępstw), przez co stanie się pomocą osobom pokrzywdzonym tymi przestępstwami.

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ( ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki) w dniu 16.11.2018 r.(piątek) w godzinach 10:00 – 14:00.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Informacje

 

 

 

Szkolenia PUP

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla 2 bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.


Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej: gostynin.praca.gov.plWszelkich niezbędnych informacji i wskazówek udziela:

Agata Kamińska - specjalista ds. rozwoju zawodowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pok. 28, tel.: 24 269 71 78

 

Dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki

 

Miasto i Gmina Sanniki jako partner uczestniczący w projekcie "Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie powiatu gostynińskiego" otrzymał dofinansowanie na realizację ww. projektu. Łączna wartość projektu: 5 010 850,94 zł, wartość dofinansowania: 3 758 138,20 zł. Wnioskujący beneficjenci projektu zostaną poinformowani, gdy projekt przejdzie do fazy realizacji.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania