Aktualności

Obwieszczenie

 

O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY SANNIKI

Z DNIA 03 LISTOPADA 2017 R.  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art.  54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2012 r. poz. 472)
,w związku z podjętą uchwałą Nr 161/XLVI/2017 Rady Gminy Sanniki
z dnia 14 sierpnia 2017
r. oraz uchwałą Nr 162/XLVII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin (zwanym dalej „Projektem zmiany MPZP”) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Projektu zmiany MPZP,


w dniach od 13.11.2017r. do 05.12.2017r. :

  • w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach, przy ulicy Warszawskiej Nr 169 w Sannikach 09-540 Sanniki, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Sanniki w sali Nr 14 piętro Nr 1oraz
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanniki na stronie internetowej http://sanniki.bip.org.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w Projekcie zmiany MPZP odbędzie się w dniu 01.12.2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach, przy ulicy Warszawskiej Nr 169 w Sannikach 09-540 Sanniki, o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Gminy.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonych dokumentów. Uwagi i wnioski należy składać:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Sannikach, przy ulicy Warszawskiej Nr 169 w Sannikach 09-540 Sanniki,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach, przy ulicy Warszawskiej Nr 169 w Sannikach 09-540 Sanniki
w pokoju Nr 14, piętro Nr 1,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. włącznie.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informujemy
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją wraz możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach przy ulicy Warszawskiej Nr 169 w Sannikach 09-540 Sanniki w pokoju Nr 14 piętro Nr 1
oraz na stronie Urzędu Gminy Sanniki: http://sanniki.bip.org.pl.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sanniki. Wnioski/uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

  ppis.pdf
  prognoza_srodowiskowa_do_zm_mpzp_lwowka_i_krubina.pdf
  projekt_zm_mpzp_lwowka_i_krubina.pdf
  rdos.pdf