Aktualności

Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję NR 50/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w miejscowości Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działający przez pełnomocnika Pana Tomasza Bachanowicza.

Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie):

- numery działek w istniejącym pasie drogowym:

Gmina Sanniki:

obręb 0007 Krubin – działki o nr ewid.: 28, 72,

- numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w nawiasach numery działek po podziale):

Gmina Sanniki:

obręb 0007 Krubin – działki o nr ewid.: 173 (173/1, 173/2), 188 (188/1, 188/2),
56 (
56/2, 56/1), 74 (74/2, 74/1),

- numery działek stanowiące teren wód płynących:

Gmina Sanniki:

obręb 0007 Krubin – działki o nr ewid.: 71, 73, 174,

- numery działek podlegające ograniczeniu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, przeznaczone pod budowę tymczasowego obiektu budowlanego – objazdu (tłustym drukiem – numery działek po podziale podlegające ograniczeniom):

Gmina Sanniki:

obręb 0007 Krubin – działki o nr ewid.: 56 (56/1, 56/2), 74 (74/1, 74/2).

Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7
i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą
5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „Jeżeli decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności”.

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój nr 102, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).

 

Data publicznego obwieszczenia 9 czerwca 2020 r.

 

                                                                                   z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury